selfbehoud

SKRYF IN

Doelwit:

 

Om die Verkenner te lei om al die doelstellings van Die Voortrekkers aan te spreek deur hulle bloot te stel aan ‘n situasie van fisiese, geestelike, emosionele- en verstandelike selfbehoud deur hom/haar uit sy/haar gemaksone te verwyder. Die Verkenner moet uit die kampervaring groei in al 4 fasette van menswees en gelei word om sy/haar keuses te kan verantwoord.

 

Voortrekkerkode:

5. ’n Voortrekker is trots op ons taal, kultuur en erfenis en bevorder dit.

7. ‘n Voortrekker waardeer en bewaar sy omgewing.

8. ‘n Voortrekker neem leiding.

9. ‘n Voortrekker is oplettend en weerbaar.

10. ‘n Voortrekker is diensbaar.

 

ABC:

Tydens die kursus word Burgerskap en Christenskap aangespreek. Slegs as die scenario hom leen tot ‘n Afrikanerskap scenario sal Afrikanerskap ook ter sprake wees.

 

A: -

 

B – Kruis rasse- en kultuurgrense deur uit te reik en om te gee.

 

C – Markus 12:30 (1983) “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag."

 

Markus 12:33 (1983) “En om Hom lief te hê met jou hele hart en met jou hele denke en met al jou krag" en "om jou naaste lief te hê soos jouself" is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers.”

 

 

 

lunsklipkamp@gmail.com

KOPIEREG © LUNSKLIPKAMP

 

lunsklipkamp@gmail.com

KOPIEREG © LUNSKLIPKAMP